امیدوار باش...

 

وقتی همه چیز روبراه است که امیدواری معنا ندارد ،

امید زمانی ارزشمند است که همه چیز در بدترین شرایط است؛

پس

هیچ وقت نا امید نشو ،

بویژه در اوج تاریکی و تنهایی و تلخی ...

---------------------------------------------

زمین در انتظار تولد یک برگ.....

من در حال شمارش معکوس.....

صفر همیشه پایان نیست.......

گاه آغاز پرواز است........

-----------------------------------

لطیفه ای برای حضار تعریف کرد همه دیوانه وار خندیدند.


بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد کمتری از

حضار خندیدند.


او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن

لطیفه نخندید.


او لبخندی زد و گفت:


وقتی که نمیتوانید بارها و بارها به لطیفه ای یکسان بخندید،


پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مسئله


ای مشابه ادامه میدهید؟


گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید ...

------------------------------------------

اگر دیدی در آسمانت هیچ ستاره ای نیست غمگین و نا امید

نباش

بدان که روز است ...

---------------------------------------------- 

/ 1 نظر / 20 بازدید
شاهرخ

سلام ابجی گلم این حرفارو من از برم خواهر گلم