می گویند:

خوش به حالت!

با وجود اینهمه سختی و درد  حتی خم به ابرو نیاوردی…!

نمی دانند بعضی دردها

کمر خم می کنند، نه ابرو…/ 0 نظر / 7 بازدید