قدر لحظات زندگی را بی نهایت پاس بداریم، 


همیشه بخاطر بسپاریم ممکن است هر دیدار، هر گفتگو، هر رفتار، 


و هر گونه واکنش ما آخرین عمل و رفتار ما در جهان هستی و زندگی امان باشد....! 


بکوشیم با نگاهی ژرف و عمیق به رفتار خود بنگریم، هوشیار باشیم تا حسرت زمان های از


 دست رفته را نخوریم...!!

 
/ 0 نظر / 9 بازدید