معما

 1. مردی با همسرش در خیابان قدم می زد.ناگهان به فکرش رسید که کاری ضروری دارد بنابر این تصمیم گرفت                                                        از                                                                                                                                                                    همسرش خداحافظی کرده به دنبال کارش برود پس رو به زنش کرد و گفت : (خداحافظ  خواهر عزیز) با اینکه طرف مقابل همسر                                                                                                                                                          او بود.چرا اینگونه خداحافظی کرد؟متفکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. پنج  کلاغ روی درختی نشسته اند سه تا از انها در شرف پرواز هستند حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند؟ سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

/ 1 نظر / 6 بازدید
هما

[اضطراب][اوه] اااااااااااااااااااجاز 2 تا