زندگی شاید تولد یک نوزاد است!

زندگی شاید رویش یک گیاه است!

زندگی شاید بیداری دیگریست پس از خوابی شبانه!

زندگی شاید تفاوت دیروز  امروز  و  فرداست!

زندگی شاید فراموشی پس از یک هجران است! 

زندگی شاید نقطه ای نورانی در ظلمات نا امیدیست!

زندگی شاید کوچ پرندگان مهاجر است!

زندگی شاید فریادی بی صداست!

زندگی شاید دمیدن دوباره خورشید است!

زندگی شاید چرخش رنگهاست!

زندگی شاید یک دم و یک بازدم است!

زندگی شاید شروع یک پایان است!

زندگی شاید قصه ای ناتمام است! 

زندگی شاید... یک خیال    شاید...یک رویا   شاید... یک سراب   شاید حقیقتی محض است...!! 

زندگی چیست؟!

/ 2 نظر / 12 بازدید
انسان

[متفکر]زندگی تجربه تکرار ناپذیر است....[نیشخند]