از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟

گفت: حرام است !

از استاد هندسه پریسدند عشق چیست؟

گفت: نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد !

از استاد تاریخ پرسیدند عشق چیست؟

گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان !

از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟

گفت: همان love است !

از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟

گفت: محبت الهیات است !

از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟

گفت: تنها عنصریست که بدون اکسیژن میسوزد !

از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟

گفت: تنها عددیست که پایان ندارد !

ما که نفهمیدیم !؟/ 0 نظر / 7 بازدید