گفتی که به احترام دل باران باش

 باران شدم وبه روی گل باریدم

گفتی که ببوس روی نیلوفر را

ازعشق توگونه های اوبوسیدم

گفتی که ستاره شو،دلی روشن کن

 من همچوگل ستاره ها تابیدم

 گفتی که برای باغ دل پیچک باش

بریاسمن نگاه توپیچیدم

گفتی که برای لحظه ای دریاشو

دریاشدم و ترابه ساحل دیدم

گفتی که بیاولحظه ای لیلی باش

لیلی شدم وزدوریت نالیدم

گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز

گل دادم وباترنمت  روییدم

گفتی که بیاوازوفایت بگذر

ازلهجه ی بی وفاییت رنجیدم

گفتم که بهانه ات برایم کافیست

معنای لطیف عشق رافهمیدم.

/ 0 نظر / 7 بازدید