سلام سلام سلام

لبخندسلام به تو ستاره                              سلام به عشق پاکت                                  سلام به خوبیاتو تمام اشتیاقت                   سلام به انتظارو                                       سلام به اشناییت                                      سلام به اون نگاهت به قلب اسمانیت             سلام به اون سکوتت به اون همه متانت         سلام به عاشقی که پر شده از صداقت       سلام به اشکایی که برای من می ریزی          سلام به شرمندگیم به هرچیزی که می گی     سلام فرشته هایی که اون بالا نشستن که سرنوشت ما رو تو اسمونا بستن زبانخجالتقلببغل    

/ 0 نظر / 12 بازدید