اینجـــا زَمین استـــ


رســـمـ آدمهـــایش عَجیبـــ است


اینجـــا گـُـمـ کــه بشــوی


به جـــاے اینکــه دُنبالَتـــ بگــردند،


عـــاشِق کـــه بشوے...


به جــاے اینکـــه دَرکَتـــ کنند مُتَهمَتـــ می کنند


فَرهَنگـــ لُغَتـــ اینجـــا،


چیزے از عِشــق و اِحســـاس و غُـــرور


ســـرش نمی شـــود


زیاد که خوب باشے زیادے می شوے


زیاد که دم دست باشے تِکرارے می شوے


زیاد که بخندے برچسب دیوانگے می خورے


و زیاد که اشک بریـزے


عاشـقے!


اینجا


باید فقط براے دیگران نفس بکشے

/ 0 نظر / 7 بازدید