دلم یک پنجره ی باز می خواهد و


کمی باران


دلم یک خیابان بی انتها می خواهد و


کمی باران....


دلم عطر خوب آرامش می خواهدو


کمی باران.....


دلم یک نفس عمیق میخواهد و...


کمی باران


دلم باران میخواهد و...

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید