زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن

به دستشماهستند.

شما فرصتی برای بودن دارید. پس ساکت ننشینید.

بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها

شاهکارزندگی خودتانید.

کافی است لحظات گذشته را رها کرده

و برای ثانیه هایآیندهزندگی

کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار

فرصتزندگیکردن دارید .

 

 

/ 7 نظر / 11 بازدید
Nafas

دوست داشتن یعنی وقتی میــــدونه… رو چیزی حساسی… یا از کاری بدت میـــاد… حواسش هست که ناراحتت نکنه… دوست داشتن یعنی همین

Nafas

دلتنگــــــــــی خیابــــــــــان شلوغی است ک تودرمیانه اش ایســــــــــتاده باشی، ببینی می آیــــــــــند،ببینی میرونــــــــــد وتوهمچنان ایستــــــــــاده باشی

Ooo Mab ooO

سکوت می کنم وقتی فریادهایم بی صداست..!

گل یاس

به درخت نگاه کن... قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند ریشه هایش تاریکی را لمس کرده... گاه برای رسیدن به نور،باید از تاریکی ها گذر کرد...

khodai

سلااام میتوان زیبا زیست... نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از فکر و امید... عشق باشیم و سراسر خورشید...[گل]

faeze

هستند کسانی که ... از شدت دلتنگی به کما رفته اند حرف نمی زنند ... راه می روند ... نفس می کشند .......... ولی چیزی حس نمی کنند فقط فکر می کنند و .. فکر می کنند و ... فکر می کنند ....

فاطمه

دیروزبه تاریخ پیوست،آینده معماست وامروزهدیه است..[گل]